Jakie są rodzaje świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie

Jakie są rodzaje świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ?

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

ZASIŁEK STAŁY

Podstawa prawna – art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 36 pkt. 1 lit. a, art. 37 pkt 1 – 2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Zasiłek stały przysługuje:

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej – zasiłek stały nie przysługuje.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Podstawa prawna – art. 7 pkt 1 – 15, art. 38, art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

Podstawa prawna – art. 7, pkt. 1 – 15, art. 9, art. 17 ust. 1, pkt 5 ust. 2 pkt. 1, art. 36 pkt 1 lit.c, art. 39, art. 40, art. 41, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Ta forma pomocy uzależniona jest od kryterium dochodowego osoby/rodziny i występujących okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ta forma pomocy może być przyznana niezależnie od dochodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: