Deklaracja dostępności - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Deklaracja dostępności

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opsozarow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Brak narzędzi do tworzenia filmów z napisami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Mianowski, mianowski@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607236249. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie znajduje się w jednopiętrowym budynku przy ul. Leona Mazurkiewicza 19 w Ożarowie. Budynek posiada dwa wejścia tj. wejście główne od ul. Leona Mazurkiewicza, które umożliwia dostęp do budynku po schodach nie posiadających windy lub pochylni służącej do wózków inwalidzkich. Drugie wejście usytuowane jest po przeciwnej stronie budynku, nie posiada ono barier architektonicznych, które utrudniałyby dostęp do wnętrza budynku. Oba wejścia posiadają szerokie drzwi umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodnie poruszać się jedynie w obrębie parteru. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź poprzez e-mail. Wejście na piętro możliwe jest wyłącznie po schodach, gdyż budynek nie posiada windy. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: budynek nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: W Ośrodku jest możliwość skorzystania z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie komunikacji w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika konieczne jest powiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie (pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem), co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanym termie załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycje terminu wizyty w Ośrodku, krótkie określenie czego dotyczy sprawa, kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja dotycząca spotkania.