Jakie dokumenty wymagane są do ubiega się o pomoc społeczną oraz w jaki sposób ustalamy przyznawanie świadczeń ? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Jakie dokumenty wymagane są do ubiega się o pomoc społeczną oraz w jaki sposób ustalamy przyznawanie świadczeń ?

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Jakie dokumenty wymagane są do ubiega się o pomoc społeczną oraz w jaki sposób ustalamy przyznawanie świadczeń ?

Wymagane dokumenty do ubiegania się o pomoc:

 • Dowód osobisty,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o statusie osoby bezrobotnej oraz o wysokości i rodzaju pobieranego świadczenia (wszystkie osoby wspólnie gospodarujące),
 • Zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów (wszystkie osoby wspólnie gospodarujące),
 • Decyzja organu rentowego przyznająca rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego,
 • Zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów (wszystkie osoby wspólnie gospodarujące),
 • Dowód otrzymania renty lub emerytury,
 • Zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • Oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie lekarskie,
 • Inne dokumenty, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny.

Pomoc udzielona jest w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby/rodziny.

 

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmowana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej/rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane wciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.